Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN JANSKEMEGENSSHOP.NL

Algemene Voorwaarden van Studio Janske Megens, gevestigd te Haalderen.
Versie geldig vanaf 08-10-2009

1. Algemeen

1-1 Onder `janskemegensshop.nl` wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:
Studio Janske Megens..
1-2 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
1-4 janskemegensshop.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

2. Prijzen

2-1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s (€) uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
2-2 Alle genoemde prijzen zijn excl. verzendkosten.

3. Verzendkosten

3-1 Voor verzending van de producten brengt janskemegensshop.nl portokosten in rekening.
3-2 De hoogte van de portokosten binnen Nederland is afhankelijk van het gewicht en de totale afmeting van de bestelling.
3-3 Afhankelijke van het aantal artikelen / volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven. Wij hanteren hiervoor de standaardtarieven van TNT post.

4. Betaling

4-1 Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt (m.u.v. onder rembours) pas geleverd na betaling. U kunt betalen middels een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert janskemegensshop.nl de bestelde artikelen voor u. Mocht janskemegensshop.nl de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
4-3 onder rembours: indien u hiervan gebruik wilt maken dient u contact met ons op te nemen. Voor een bestelling onder rembours wordt €10,00 extra in rekening gebracht en wordt alleen naar het adres van de besteller verzonden. U betaalt bij aflevering van het pakket aan de postbeambte.
4-4 janskemegensshop.nl verzendt een bevestiging per e-mail als uw betaling binnen is.
4-5 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van janskemegensshop.nl en de verplichtingen van de afnemer jegens janskemegensshop.nl onmiddellijk opeisbaar.
4-6 Indien janskemegensshop.nl haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro.
4-7 Indien janskemegensshop.nl kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5. Levering

5-1 Een door janskemegensshop.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van janskemegensshop.nl zijn, waarna janskemegensshop.nl zal trachten om binnen 7 dagen en max. 30 dagen de levering te doen plaatsvinden.
5-2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal janskemegensshop.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
5-3 Mocht om een of andere reden aanbieding bij het transportbedrijf binnen genoemde tijd niet mogelijk zijn, dan wordt telefonisch of per mail contact met u opgenomen.
5-4 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
5-5 Het transportbedrijf bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5-6 Alle artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. Indien janskemegensshop.nl uw bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.
5-7 janskemegensshop.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door het transportbedrijf.
5-8 Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

6. Retourneren

6-1 janskemegensshop.nl doet er alles aan om u een perfect product te leveren. Bent u desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling, dan kunt u deze artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op eigen kosten retourneren.
6-2 Wij stellen het op prijs indien u hier voorafgaand via e-mail melding van maakt aan janskemegensshop.nl.
6-3 Na ontvangst van de retourzending zal janskemegensshop.nl het betaalde bedrag (excl gemaakte portokosten) binnen 30 dagen terugstorten op uw bankrekening.
6-4 Als de maat of de kleur van een artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen vindt plaats op basis van gedeelde portokosten.
6-5 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
• de artikelen gedragen zijn
• u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
• u de gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd
6-6 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal janskemegensshop.nl zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

7. Aansprakelijkheid

7-1 Het grootste deel van de producten die janskemegensshop.nl te koop aanbied worden in Nepal met zorg met de hand gemaakt. Elk products is dus uniek en kan net iets anders uitpakken dan de getoonde foto’s op de website.
7-2 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen
7-3 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. janskemegensshop.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. janskemegensshop.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-4 janskemegensshop.nl is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door janskemegensshop.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-5 janskemegensshop.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft janskemegensshop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat janskemegensshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy-statement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door janskemegenshop.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10 Garantie

10-1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan janskemegensshop.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aan janskemegensshop.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan janskemegensshop.nl schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
10-2 Indien klachten van de afnemer door janskemegensshop.nl gegrond worden bevonden, zal janskemegensshop.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van janskemegensshop.nl en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van janskemegensshop.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van janskemegensshop.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van janskemegensshop.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
10-3janskemegensshop.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
10-4 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens janskemegensshop.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van janskemegensshop.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

11. Vragen

janskemegensshop.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van janskemegensshop.nl, dan wordt janskemegensshop.nl daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van janskemegensshop.nl.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 Janske Megens webshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel